จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

รายชื่อสมาชิกชมรมท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อชุมชน Community-Based Sustainable Tourism Club

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
ลำดับที่ ชื่อ-สกุลสมาชิก เลขทะเบียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อเล่น หมายเหตุ
1 น.ส. จุฬารักษ์ อุ่นท้าว 491370077 081-6007487 ก้อย
2 น.ส. นันท์นภัส เล้นสิ้น 491700304 087-7997720
3 น.ส.ธนาพัฒน์ รุ่งศิริบูลย์ 491700531 089-6566999
4 นาย พชร ดอกวง 501710039 086-5551429 หนุ่ย
5 น.ส. ดารุณี แขวงเสรียด 511700198 083-7905272 ดี้
6 น.ส.สุพรรษา ประมายะ 511700203 087-7133225 เปรียว
7 น.ส.พรรฐิภา รุ่งสีทอง 511700223 087-0339827 นิว
8 น.ส. กาญจนา สุทธิชัยเมธี 511700231 083-7905272 อ้อม
9 น.ส. อิสราภรณ์ รุ่งเจริญ 511700240 084-8893235 แนน
10 น.ส. นิตยา รัดสุวรรณ 523108010192 084-2053329
11 น.ส. ชุระวี คนหลัก 520108010057 086-1420500
12 น.ส. ธิดารัตน์ ทรัพย์เจริญ 520108010054 089-5885016
13 นาย ปราชญ์ญา บัวประเสริฐ 523108010058 080-2828226 บอย
14 นาย สุนศักดิ์ แซ่เตียง 523108010069 087-5002300 แบงค์
15 นาย เสกสิทธิ์ ชำนาญมะเริง 523108010044 084-9174656 อ้อม
16 น.ส. ชุติมา ยายี 520108010034 085-5573051
17 น.ส. ภัทรวดี ขาวน้อย 520108010075 086-8053707
18 น.ส. สายฝน โตสังข์ 520108010046 084-5980329
19 น.ส. มาศสุภา นินแรง 520108010056 082-5098103
20 น.ส. วรรณรวี วีรวรรณ 520108010047 083-5388997
21 น.ส. วีรยา เอนแพทย์ 520108010060 087-1487270
22 น.ส. อังคณา เคตุช 520108010224 084-8575882
23 น.ส. วรรณวิมล หยองอนุกูล 520108010214 082-4823427
24 น.ส. อัจจิมา โสอุดา 520108010175 087-5888107
25 น.ส. อุทุมพร ชูสำราญ 523108010121 084-9943991 นิวส์
26 น.ส. พรรณธิการ บุษวงศ์ 523108010127 082-8117218 เอม
27 น.ส. รัศมี ประกายจันทรา 520108050013 087-9761027 นุ่น
28 น.ส. ทิฆพร มังกรวงส์ 520108050012 082-0855625 พิม
29 น.ส. ณัฎฐกฤตา สุริยะรังสรรค์ 520108050010 089-2678851 มิกซ์
30 นาย วิศรุต โชติชานนท์ 520108050009 081-9627265 เจี้ย
31 นายทวีวัฒน์ หอมชื่น 520108010175 083-7671169 เอ็กซ์
แบบรายงานข้อมูลสมาชิก
ชมรมท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อชุมชน Community-Based Sustainable Tourism Club
คณะเทศโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
ลำดับที่ ชื่อ-สกุลสมาชิก เลขทะเบียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อเล่น หมายเหตุ
32 นายตะชิน ประเสริฐ 520108010174 086-8384731 เบนซ์
33 น.ส. ทิพวรรณ พดุงการ 520108010185 0835507939 ทราย
34 น.ส. วรรรณฤดี ชูสุวรรณ 520108010236 085-7812615 อิง
35 น.ส. นัฐธิกา ขันทอง 520108010228 082-2792607 เน็ท
36 น.ส. ธนกนาภ วงศ์คำแสง 520108010234 083-4393051
37 น.ส. แพรอัมพร ประเดิมชัย 520108010217 084-0928919
38 นาย กิติพัฒน์ ศิริมาลาลักษณ์ 523108010126 085-3353602
39 น.ส. ดารารัตน์ ศรีศักดิ์ 523108010094 086-5050912
40 น.ส. สิริพร ขวัญเมือง 523108010097 080-0230490
41 น.ส. วาสนา แก่งเสี้ยน 523108010098 086-1670318
42 น.ส. นันทรัน อินทะรังษี 523108010112 087-1860772
43 น.ส. ชลิตตา จันทร์จัน 520101010053 085-2533345


คณะ นิติศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุลสมาชิก เลขทะเบียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อเล่น หมายเหตุ
1 น.ส. วลัยพร คำปัน 52010-4010103 087-7237593
2 นาย สราวุธ นุ้ยชวดี 52010-4010028 083-5290889
3 นาย ชิณวร ขันธจิตร์ 52010-4010133 089-1582145
4 นาย ประชา ฤชุพันธ์ 52010-4010139 086-7692869
คณะบัญชี
ลำดับที่ ชื่อ-สกุลสมาชิก เลขทะเบียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อเล่น หมายเหตุ
1 น.ส.ขวัญมณียา สกุลทอง 49137-0069 085-4128860
2 นาย อนุชิต ธรรมนิยม 49137-0066 085-9750707
3 น.ส.วรรณา นวลศรี 49137-0087 085-2348971
4 น.ส. วัลภา ขำเผือก 49137-0081 085-2349528
5 น.ส.ปาริชาติ ไชยรัตน์ 49137-0459 087-0658078
6 น.ส.ศันสนีย์ รอดแดง 49137-0188 083-4406605
7 น.ส.นพรัตน์ พ่วงพลัน 49137-0190
8 น.ส.ยุพารัตน์ มหาเกษตริน 49137-0221 089-0589857
9 น.ส.ศศิธร มนุสภาพรสุข 49137-0267 082-3402323
10 น.ส.ณัฐธิดา ฉันทารุนัย 49137-0253 089-2224547
11 น.ส.โสภิตา เพชรดวงสี 49137-0433 084-6659005
12 น.ส.ปาริชาติ ไพรพนาเวศน์ 49137-0445 087-6907972
13 น.ส.ภรณ์ทิพย์ พันคง 50137-0042 087-2666469
14 น.ส.ณัฏฐัฐภัทร วงศ์เนียม 50137-0141 080-2788216 ยุ้ย
15 น.ส.ยุเรศ อินทร์เกลี้ยง 50137-0150 084-4414007 เมย์
16 น.ส.สุพิชญา หวานหอม 50137-0149 087-9275781 ใหม่
17 น.ส.วรรณิการ์ ชุมภู 50137-0162 084-3349945 วิน
18 น.ส.ศิริทิพย์ มาละการ 50137-0115 083-3933215 ตอง
19 น.ส.พิมพ์ธิรา อินทร 50137-0209 086-5963435
20 น.ส.สุมารินทร์ จันทะโธ 50137-0269 087-9950376
21 น.ส.รัตนาวดี คุ้มปอง 50137-0265 081-5337462
22 น.ส.อลิศรา ศีลาเจริญ 50137-0264 083-2929780
23 น.ส.วราภรณ์ ราษฏร์บัณฑิต 50137-0482 084-6774465
24 น.ส.กาญจนา จันทะพันธุ์ 50137-0423 080-0537377
25 น.ส.วิลาวรรณ ทิพยวงศ์ 50137-0485 087-6846411
26 น.ส.นริศรา สังข์สิริ 50137-0027 089-5362736
27 น.ส.น้ำทิพย์ วรรณรังษี 50137-0483 083-6121613
28 น.ส.เบญศาณี ตินะน้อย 50137-0044 083-8283624 แนน
29 น.ส.พงษ์นิทยา อุปถัมค์ 50137-0045 084-7446411 เมย์
30 น.ส.นิรมล ดี่ทู 50137-0033 081-7713731
31 น.ส.ศศิวรรณ ปิยรัตน์ 50137-0046 083-9719465
แบบรายงานข้อมูลสมาชิก
ชมรมท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อชุมชน Community-Based Sustainable Tourism Club
คณะบัญชี
ลำดับที่ ชื่อ-สกุลสมาชิก เลขทะเบียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อเล่น หมายเหตุ
32 น.ส.จิรวรรณ นาคขำ 50137-0055 084-1419395
33 น.ส.ศิรางพร ปรางทอง 50137-0054 083-2244722
34 น.ส.ฝนทิพย์ หว่านพืช 50137-0072 083-4435006
35 น.ส.วรรณ์ภา ถนอนชาติ 50137-0134 083-1111248
36 คานัต ถวง 50137-0138
37 สุนิตสา ดำดี 50137-0140
38 น.ส.ดารณี อารมย์ขัน 50137-0175 081-8144556 แนน
39 นาย คเณศ นิลานทอง 50137-0158 083-6873170 พัน
40 น.ส.ปนัดดา โศรกศรี 50137-0165 081-2463261 ดา
41 น.ส.สุดารัตน์ ช้างสีทาปันต์ 50137-0139 081-2463261 กิ๊ฟ
42 นาย ฉัตรชัย ปัจจัยชัย 50137-0146 081-2463261 แมน
43 นาย วัรภัทร จิรพันธ์ 50137-0171
44 นาย ณัฐวุฒิ ใบสด 50137-0172
45 น.ส.อุษณีย์ เหล่าวิเศษกุล 50137-0173
46 น.ส.กุลรัตน์ พงษ์พันชัชวาล 50137-0179
47 นาย เจษฎา ช่วงฉ่ำ 50137-0438
48 นาย ปรัชญา ปั่นมยุรา 50137-0471 087-1218494
49 น.ส.สุภาพันธ์น์ จันทร์ส่อง 50137-0011 087-6742376
50 น.ส.อรธิศา โชติมณี 50137-0013 086-2922034
51 น.ส.ภารนันท์ เงินพวง 50137-0031
52 น.ส.ภัทรา เจริญรูป 50137-0062 086-9488670
53 น.ส.สุวิชญาน ศักดิ์หริรักษ์ 50137-0062 085-9511260
54 น.ส.น้ำฝน วงศ์จำรูญ 51137-0255 083-4423472
55 น.ส.สุภาพร สมสุข 51137-0270 087-8982913
56 น.ส.ผกามาศ อินไชยา 51135-3005 089-2320763
57 น.ส.รวิวรรณ ชุมภร 51135-0111 082-0795038
58 น.ส.ธนาพร มีเศรษฐี 51135-0176 082-0795038
59 น.ส.ศรัญญา ประทุมพวง 51137-0242 084-0111838
60 น.ส.ภัทรา สาทางกูล 51137-0208 083-9623678
61 น.ส.วรรณวิสา กุลประเสริฐ 51137-0211 081-1556371
62 น.ส.ทิมาพร เมืองแสน 51137-0207 081-1556371
แบบรายงานข้อมูลสมาชิก
ชมรมท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อชุมชน Community-Based Sustainable Tourism Club
คณะบัญชี
ลำดับที่ ชื่อ-สกุลสมาชิก เลขทะเบียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อเล่น หมายเหตุ
63 น.ส.สาวิตรี เดนจันทึก 51137-0262 082-7053047
64 น.ส.นิสา คุ้มสมบัติ 51137-0217 080-0605754
65 น.ส.สาคร กัญจนการ 51137-0222 087-2688807
66 น.ส.สุดารัตน์ ช่วยเรือง 51137-0221 086-6783711
67 นาย ภูมิเมฆ ภิรมย์พิณ 52010-5030307 089-7672200
68 มุดรา หมวกสังข์ 52010-5030260
69 น.ส.จุฬาลักษ์ ชมพู 52010-5010097 087-8506191
70 น.ส.พรพิมล มหาสมุทร 52010-5010085 080-5124200
71 น.ส.ปิยะนันท์ พรมมา 52010-5010091 080-5099010
72 น.ส.ปรารถนา ระพิสุวรรณ 52010-5010054 082-0904605
73 น.ส.เยาวลักษณ์ เที่ยงตรง 52010-5020054 086-0518210
74 น.ส.รุ้งศิริ บุญญประโชติ 52010-5020031 083-2234542
75 น.ส.สุดารัตน์ สรรพสุขพิปาล 52010-5010067 085-2178788
76 น.ส.หทัยภัทร สนองคุณ 52010-5010095 085-0944785
77 วิศรุตา พนมวชิรวัฒน์ 52010-3050150 082-4824715
78 น.ส.สาวิตรี ช่วยทิพย์ 52010-3050137 080-2776041
79 น.ส.ปรียากร ปัญญรก 52010-3050132 080-2776041
80 น.ส.สุมาลี เบิกบาน 52010-5010005 089-5585406
81 น.ส.พัชรี กลางกองสรรพ 52010-5010120 083-1972686
82 น.ส.ปิยะดา เอียดใหญ่ 52010-5030143 083-1734736
83 น.ส.อาภาภรณ์ ดำขำ 52010-5030147 083-5425470
84 น.ส.อนุธิดา จิตต์นิยม 52010-5120046 086-5459267
85 นายปิยะพงษ์ ศรีศิลป์ 52010-5030166 082-8917752

คณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุลสมาชิก เลขทะเบียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อเล่น หมายเหตุ
1 น.ส.ปุณฑรอกา ศะศิธร 52010-5020040 082-3427008 เฟิร์น
2 น.ส.วาสนา ทอโชคชัย 52010-5020051 086-9872494 วาส
3 น.ส.เบญจวรรณ เหมชาติ 52010-5030006 084-7089165 จิ๊บ
4 น.ส.ศรัณย์พร อัชฌารจแรข 52010-5030043 083-6154659 สอง
5 น.ส.เพ็ญนภา คำร้อย 52010-5030028 082-5949386 ก้อย
6 นาย จิศรุต ลุยอาย 52010-5030001 087-9234090 วิว
7 น.ส.จิตอนงค์ เครือรอด 52010-5030044 084-1192508 ป่าน
8 นาย วัชรพล แย้มประสงค์ 52010-5200067 085-6678829 อาร์ต
9 น.ส.อรวรรณ ถี่ก้าน 52010-5000063 084-3776079 จิ๊บ
10 น.ส.วิไลวรรณ รู้บุญ 52010-5020064 083-8414028 ดาว
11 น.ส.นวลนภา ยื่นยง 52010-5020050 086-7063682 แอม
12 น.ส.วิมลรัตน์ ฤทธิ์เดช 52010-5020019 085-9308814 วิ
13 น.ส.ประภัสชร สิงหปรีชา 52010-5020070 087-1265637 เมย์
14 น.ส.ปวีณา หมอทรัพย์ 52010-5020015 089-0259551 อุ้ย
15 นาย นธี ภูมิธร 52310-5030040 087-3899747 โอ๋
16 นาย คงพล นนทนวงศ์ 52310-5030033 089-1067004 อาร์ม
17 นาย บารมี สามารถสืบ 52310-5030011 086-6164330 บาร์
18 น.ส.สุภาวดี สวัสดี 52010-5020055 082-2991665
19 น.ส.เบญจพร พ่วงแดง 52010-5020052 081-5563067
20 น.ส.ลลิตา โอฬารประโต 52010-5020056 087-5055042
21 น.ส.วิลาวัลย์ สกุลพัฒนทรัพย์ 52010-5010010 081-4914432
22 น.ส.ปวิตรา ปรีชาวานิช 52010-5010031 084-9295388
23 น.ส.มัณฑจิรา ทองเนียม 52010-5010016 089-1216338
24 น.ส.โซเฟียร์ หม่อมดา 52010-5010009 080-9229951
25 น.ส.อิงอร เรืองศรี 52010-5010014 085-2515060
26 น.ส.สราณี อมรไพศาลเลิศ 52010-5010003 083-8235175
27 น.ส.กรรณิการ์ โทนแก้ว 52010-5010065 087-5456843
28 น.ส.กิติภา จันทรโคตร 52010-5012020 083-2118009
29 น.ส.ญาดา โอวัฒนา 52010-5010077 086-5274504
30 น.ส.ธันยพร เหล่าเรืองเลิศ 52010-5030268 085-8071202 แนน
31 น.ส.สุทธา ธวัชพัทธุ์ 52010-5030259 083-2376612 เบียร์
แบบรายงานข้อมูลสมาชิก
ชมรมท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อชุมชน Community-Based Sustainable Tourism Club
คณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุลสมาชิก เลขทะเบียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อเล่น หมายเหตุ
32 น.ส.ศศิธร วิระสิทธิ์ 52010-5010113 083-9537935 ปริ้น

คณะ ศิลปกรรมศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุลสมาชิก เลขทะเบียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อเล่น หมายเหตุ
1 นาย มงคล ทองแป้น 51181-0145
2 น.ส. รจิรา แก้วจินดา 52010-9030135 086-0885257 จอย
3 น.ส.ทินชนดา ภักดีนอก 52010-9030132 085-3315347 หนิง
4 น.ส. ปิยะวรรณ ขันต์ชนะกุล 52010-9020101 080-5926123
5 น.ส. สาวิตรี ทัดทับทิม 52010-9020136 080-5840322
6 น.ส. ดลยา รอกแข็ง 52010-9020117 081-6578965
7 น.ส. ธัญญาลักษณ์ ใจเงิน 52010-9020115 089-6664243
8 น.ส. ธิวาพร อ่อนละมุล 52010-9020127 080-2577802
9 นาย อภิสิทธิ์ พุ่มพุก 52010-9030018 083-8704688 แบงค์
10 นาย ณัฐเศรษฐ์ คำภักดี 52010-9030021
11 เบญญทิพย์ สรบุญรัตนเจริญ 52010-9010115 084-1415536 ตูน
12 น.ส. อาริตา เสนาจันทร์ 52010-9010102 080-9986572 กวาง
13 น.ส.ชลชิชา จรกา 52010-9030117 082-5497004 เบนซ์
14 น.ส. สุรีมาศ นาราช 52010-9030108 083-7563237 ใหม่

คณะ บริหารธุรกิจ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุลสมาชิก เลขทะเบียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อเล่น หมายเหตุ
1 นายวรรณชัย มีสติ 50101-0050 0821413441 ปิว
2 น.ส.ศิริพร ปานนุช 50106-3008 085-6631908 โบว์
3 น.ส.รัตติยา แจ้งกระจ่าง 50101-0080 0851990886
4 น.ส.ปวันรัตน์ บันลือศรีสกุล 501010086 0875622765
5 น.ส.สุชาดา ทองเล็ก 501010083 087-5612855
6 น.ส.ปิยนันท์ วงศ์วิริยากร 501010089 089-7853857
7 น.ส.สุรางคนา พูดจาด 501010096 087-6778430
8 น.ส.กาญจนา คำมูล 501010101 0860589166
9 น.ส.สวิตตา สีออน 501013004 0879905321
10 น.ส.ผกาวรรณ โพธิ์งาม 501010116 0896606902
11 น.ส.วันดี คำภา 501013002 0833045972
12 น.ส.ชื่นฤดี ตันตขาพงษ์ 520101070078 0864314354
13 น.ส.สุพรรณ๊ บุตรรักษ์ 501013003 0878787950
14 น.ส.ณัฐชยา หุตะมาน 520101060014 0878485219
15 น.ส.จิราภรณ์ เคหะ 520101060013 0843266869
16 น.ส.ธนาภรณ์ อินทร์กลับ 520101060011 0831715816
17 น.ส.อรษา รอดสุวรรณ 523101030042 0824535179
18 น.ส.ตรีสุคนธ์ กองพูล 523101030095 0834355360
19 ณัฐฐาฏาพร ลักษณะวิเชียร 523101030059 0839542476
20 น.ส.กาญจนา คันทะศรี 520101030116 0853993485
21 น.ส.ฉัตราภรณ์ ปัทมินทร - 0858461741
22 น.ส.ณิชากรณ์ ศักดิ์ดี 52010103147 0870146548
23 น.ส.จิระวดี ต้นสาย 520101030134 0834204502
24 นายธีรวุฒิ เฉลิมวันเพ็ญ 520101030163 0802126406
25 นายวิวัฒน์ ผดุงถิ่น 520101030169 0870258893
26 น.ส.ภูริยา ภักดีศุภฤทธ์ 520101030162 0855089028
27 น.ส.ศิริพร รับแก้ว 520101030141 0831542814
28 น.ส.ธิดารัตน์ คอนพิรุณ 520101030125 0894767870
29 น.ส.ฉัตรลดา อธิปัญญาสฤชดิ์ 520101030126 0851370488
30 น.ส.อัมพิการ ใจหมั่น 520101030107 0820011125
31 นายอดิศร ปัสสาราช 520101030124 0825718274
คณะ บริหารธุรกิจ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุลสมาชิก เลขทะเบียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อเล่น หมายเหตุ
1 น.ส.พัชนีวรรณ น้อยเอี่ยม 52010103115 0836201597
2 น.ส.เบญจพร งามเจริญกุล 5231010070035 0850785491
3 น.ส.วราภรณ์ สำราญพันธ์ 523101070015 0898836719
4 น.ส.น้ำฝน มุขแสน 523101070019 0849109062
5 น.ส.วิลาวัลย์ ถึงเนียมญวน 523101070053 0836424005
6 นายเชิดศักดิ์ ชูนวล 523101070031 0835968272
7 น.ส.สุภาภรณ์ ศรีสุกใส 523101030102 0805204606
8 น.ส.ชนิชชา อ้อยแก้ว 523101030058 0835917491
9 น.ส.โสภิตา ภวานุวงศ์ 523101070045 0848422644
10 นายชวลิต พรหมศร 523101070040 0860452324
11 น.ส.วาสนา ทิวปลอด 523101070023 0873835497
12 นายมงคลวิทย์ มงมิตรใจ 523101070042 0826333620
13 น.ส.นาริน สุริยา 523101070042 0856059442
14 น.ส.สรัญญา เดชะพงษ์ 523101070013 0800212540
15 นายวรวุฒิ นามติง 523101070012 0899159165
16 น.ส.อรอมา อุณหกมลพันธ์ 523101040016 0811928411
17 น.ส.ปิยะดา นุโรจน์ 523101070026 0873854382
18 น.ส.ปิยชาติ วิทยานิชัย 523101070027 0835296887
19 น.ส.ฐิติมา ทองดำ 520001040204 0876673054
20 น.ส.พัฒทิยา ชั่งสัจจา 520101040170 0840040660
21 น.ส. อรสา สินผุ้ง 520101040210 0818501184
22 น.ส. ธัญชนก โพธิ์น้อย 520101040114 0818041457
23 น.ส. ฐิติมา ใจเที่ยง 520101040171 0859068986
24 น.ส. ลักขณา 520101040201 0896681993
25 นาย ยุทธการ คำดี 520101040211 0874742021
26 นายอนุสรณ์ พิศศรี 520101030028 0860035177
27 น.ส. พิมพ์พัชชา พงษ์เจริญ 520101070059 0810015827
28 น.ส. จุฑาภรณ์ สวัสดี 520101070055 0847331846
29 น.ส. สุนารี ฮิดดิง 52101070057 0872664439
30 น.ส ดารยา ธรรมสอน 52101070054 0832676153
31 น.ส. อรชา พูลสวัสดี 52101070046 0809300354

คณะ บริหารธุรกิจ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุลสมาชิก เลขทะเบียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อเล่น หมายเหตุ
1 น.ส. อรณิชา เครือคำวัง 521011120090 0867369088
2 น.ส. อนุชดารัตน์ ซุยซวง 520101120057 0817505662
3 นาย เกียรติศักดิ์ ตาลดี 520101120056 0831522915
4 น.ส. ชณตตี ศักดิ์มานาฤทธิ์ 520101120060 0873113408
5 น.ส. ธิดารัตน์ ต่ายแสง 520101120067 0820705791
6 น.ส. วันธนา จุตาลานนท์ 520101120093 0869930178
7 นาย สุรพงษ์ ห้างเจริญ 520101010028 0834382139
8 น.ส. สุวิภา เกตุระหงษ์ 520101010027 0840084071
9 อุมาภรณ์ กปัตกา ณ อยุธยา 523101070004 0845536369
10 น.ส. ชมนาภ เกตุเหม 523101070006 0859153262
11 น.ส. นงนุช เสียงประเสริฐ 523101070010 0843352259
12 น.ส. ศิริกัญญา แสงสว่าง 523101070007 0802220286
13 นาย เชียรชาติ สังข์จันทร์ 523101070005 0835444045
14 น.ส. จันทิมา บุญทั่ง 523101030107 0800173763
15 น.ส. จิรัชญา สังขรเขต 520101030044 0898684867
16 น.ส. อรอุมา ภูมิโคกรักษ์ 520101030052 0877913178
17 น.ส. อัมพร อิทธิบวรกุล 520101030075 0864072273
18 น.ส. ฉวีวรรณ เสือพราย 520101030069 0866129791
19 น.ส. กนกวรรณ จูสิงห์ 520101040165 0825534915
20 น.ส. นันท์นภัส บรรจงการ 520101040060 0860032656
21 น.ส. พุทธิดา เอี่ยมวันทอง 520101040036 0842106630
22 น.ส. อรัญญา วิจารณ์ 520101040161 0858026712
23 น.ส. ศศิธร ราชจำรัส 520101040025 0841350780
24 น.ส. วรรณปวีร์ เจริญ 520101010097 0803922213
25 น.ส. รัตนาภรณ์ คงมณี 520101010105 0803922213
26 น.ส. นริศรา โทนสิมมา 520101010059 0853247960
27 น.ส. นรินทร์ทิพย์ บุญเพ็ง 51106-0146 0834330643
28 น.ส. ทัลลรา ทองประมูล 51106-0090 0876763652
29 น.ส.ณัฏฐินรี เสี่ยมไพรี 511060082 0841633023
30 น.ส.พัชรี ชาวสวน 520101010080 0824802199
31 น.ส.ณัฐชา ตินิโส 520101010079 0858181631

คณะ บริหารธุรกิจ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุลสมาชิก เลขทะเบียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อเล่น หมายเหตุ
1 น.ส.สุธาวัลย์ นันทเสน 520101010095 0838900229
2 น.ส.จุฬาลักษณ์ วัฒนะพยจ 520101010081 0869817798
3 น.ส.ทิพวรรณ ศิริบุตร 520101010086 0851194719
4 นายกิติพัฒน์ ศิริมาลาลักษณ์ 523108010026 0853353602
5 น.ส.ดารารัตน์ ศรีศักดิ์ 523108010094 0865050912
6 น.ส.สิริพร ขวัญเมือง 523108010097 0800230490
7 น.ส.วาสนา แก่งเสี้ยน 523108010098 0861670318
8 น.ส.นันทวัน อินทะรังษี 523108010112 0871860772
9 น.ส.ธนชนก ศรีเสวตร์ 520101070022 0853953162
10 น.ส.สิริอร อยู่สบาย 520101070003 0800072331
11 น.ส.อาภาภรณ์ พินิจการ 520101070016 0858881131
12 น.ส.วิไลวรรณ กุลวงษ์ 520101040193 0820770682
13 น.ส.ปรารถนา ศรีฤทธิ์ 520101040191 0815755491
14 น.ส.ยลดา ศรีอำพร 520101040172 0817035263
15 น.ส.พัชริยา หงษ์หิรัญรัตน์ 520101040195 0822444312
16 นายเอกชัย แสงศิริ 520101040164 0818266925
17 นายอำพล เอี่ยมจิตต์ 520101070129 0865310656
18 นายธงชัย มูลทองชุน 511073001 0806208115
19 น.ส.บุญจิตรา เบญจนาพร 520101010022 0891982117
20 น.ส.เอธิณี การะ 520101010017 0840701930
21 น.ส.สุภาวดี ทองนิมิต 520101010020 0809177814
22 น.ส.จินดาภรณ์ บัวจีน 520101010021 0876663405
23 น.ส.พัชรี โนรี 520101010002 0846953274
24 น.ส.ชมพูนุช เขียนนอก 520101010007 0806454933
25 นายอรรถชัย อินทจักร์ 520101010034 0835946040
26 น.ส.ปิยนุช อยู่สำราญ 520101010003 0851527251
27 นายรัตนพล เกลี้ยงแก้ว 501010070 0841944496
28 น.ส.ฤดี รักนุช 501010098 0835431223
29 น.ส.อมรวดี ผ่าพูล 501010102 0837035626
30 น.ส.วิสา บริมาสาร 501010122 0895332500
31 น.ส.ชลธิชา รุจิเนียม 501010115 0838044398
คณะ บริหารธุรกิจ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุลสมาชิก เลขทะเบียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อเล่น หมายเหตุ
1 น.ส.พรทิพย์ มากเกตุ 501010121 0836072903
2 น.ส.ชลทิพา สุระมานนท์ 520101040168 0850476546
3 น.ส.ศวิตา ศรีวิลัยสกุล 491040276 0898190583
4 น.ส.สมฤดี วังชนะชัย 491060137 0811870658
5 น.ส.ลลิตา บูชา 520101040041 0842098125
6 น.ส.อัยชนา ทับสา 520101040064 0806117828
7 น.ส.ณัฏฐิณี กิตตินภวัฒน์ 520101040056 0855613031
8 น.ส.นภาพร ชาญณรงค์ 520101040043 0832247187
9 น.ส.ชชรา นิลวรรณ 520101040070 0841416032
10 น.ส.นารีรัตน์ กัลป์ยาศิริ 520101010005 0845533056
11 น.ส.วรรณวิศา สุวรรณเนาว์ 520101010035 0874696100
12 น.ส.นงลักษณ์ บัวกลม 520101010001 0890101321
13 น.ส.กัลยาณี จันทร์แจ่ม 520101010036 0848384505
14 น.ส.จุรีรัตน์ ภิรมย์ 520101010074 0804602621
15 น.ส.การวนา สีหาราช 520101010042 0891424469
16 น.ส.เจนจิรา ศรีบุญเรือง 520101010014 0865197650
17 น.ส.วัชราภรณ์ 520101010062 0879392824

คณะ วิศวกรรมศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุลสมาชิก เลขทะเบียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อเล่น หมายเหตุ
1 นาย ชัยวัฒน์ ชัยชาญ 49162-0061 087-6763651
2 นาย พงษ์พัฒน์ รัสพ่อ 51165-0001 084-4376417 ต้น
3 นาย ชลวัฒน์ คงดี 51165-0009 -
4 นาย กิตติโชค เก้าเอี้ยน 51162-0045 089-5083878 ปลา
5 นาย ปกรณ์ ระงับเหตุ 520107-070013 089-6636398 เอ้
6 นาย วิรุฬ แก้วใจ 520107-070005 087-9088566 แอร์
7 นาย ภูวนาท ประเสริฐ 52010-7060053 085-5050178
8 นาย ธวัชชัย ใจเกลี้ยง 52010-7060052 089-2884513
9 นาย เตชทัต พิศาลยด์ 52010-7060005 080-9315338
10 น.ส. นงลักษณ์ อินทนิล 52010-7060007 082-7080859
11 นาย กฤตพล ทับทิมมราย 52010-7060001 086-620-8840 อ๊อฟ
12 นาย วรวุฒิ สว่างเทียน 52010-7060002 085-9621952 กานต์
13 นาย บวรพงศ์ ไมตรีจิตต์ 52010-7060003 087-9778185 อาร์ม
14 นาย ชัยยันต์ เปิดสูงเนิน 52010-7060004 086-5149743 เอ็ม

19 ความคิดเห็น:

 1. http://tourismindustry005teerapat.blogspot.com
  นายธีรภัทร์ สุภายอง 520101110017
  teerapatmk@gmail.com

  ตอบลบ
 2. http://tourismindustry005kittidat.blogspot.com/
  นายกฤติเดช ชุติกาญจนาพร 520101110027
  kittidat@gmail.com

  ตอบลบ
 3. http://terawattmoo.blogspot.com/
  นายกิติพงศ์ เกตุเมือง
  การท่องเที่ยวเเละการโรงแรม

  ตอบลบ
 4. ส่งงานย่อปิ่นโตค่ะ

  http://turismindustrydpu.blogspot.com/

  นางสาว ปภัสสร ประสพเหมาะ
  530105030209

  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

  กลุ่ม 004

  ตอบลบ
 5. นายธีระวัตน์ อามาตย์
  530105030231
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

  ตอบลบ
 6. http://turismindustrydpu0004araya.blogspot.com/
  นางสาวอารยา เลิศรัตนกิจ
  530105030203
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

  ตอบลบ
 7. http://turismindustrydpu0004autcharapoo.blogspot.com/
  ส่งงานค่ะอาจารย์

  นางสาว อัจฉรา โป๊ะขันที
  530105030229
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

  ตอบลบ
 8. http://jacksurvivor.blogspot.com
  นาย ธงชัย ใหม่ผึ้ง
  530105030220

  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

  ตอบลบ
 9. http://teerawatmoo.blogspot.com
  ส่งงายย่อปินโตครับ

  นาย กิติพงศ์ เกตุเมือง
  530105030199

  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม

  ตอบลบ
 10. http://blackparadis4.blogspot.com
  นายธีระวัฒน์ อามาตย์
  530105030231
  การท่องเที่ยวและการโรงแรมครับบบบบ

  ส่งงานย่อปินโตครับบบบบ...

  ตอบลบ
 11. http://tourismindustrydpu005chanwit.blogspot.com/
  นายชาญวิทย์ ผลาเลิศ
  520101110049
  กลุ่ม 005 คณะบริหารธุรกิจ
  สาขา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
  chanwittm@gmail.com

  ตอบลบ
 12. http://tourismindustrydpu005nuttakittatm.blogspot.com/
  นางสาวณัฏฐ์กฤตา ศรียรรยงค์
  520101110043
  คณะบริหารธุรกิจ
  สาขา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
  กลุ่ม 005

  ตอบลบ
 13. http://turismindustrykittisakptdpu0004.blogspot.com/
  ส่งงานครับ
  นาย กิตติศักดิ์ เปียทอง
  530105030201
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม

  ตอบลบ
 14. http://songpol-chern.blogspot.com/
  http://apoffering.blogspot.com/
  http://heyayayh.blogspot.com/
  http://aofponsak.blogspot.com/

  นาย ทรงพล ชื่นอุทัย 530105030219
  การท่องเที่ยวเเละการโรงแรม

  ตอบลบ
 15. http://jacknr.blogspot.com/
  http://jackindependent.blogspot.com/
  http://jackdependent.blogspot.com/
  http://jacksurvivor.blogspot.com/


  นายธงชัย ใหม่ผึ้ง 530105030220

  การท่องเที่ยวและการโรงแรม

  ตอบลบ
 16. อาจารย์คะ ส่งงานคระหมดเลย
  http://www.blogger.com/posts.g?blogID=8342554199196533124
  นางสาวรุ่งทิวา โชคประจักษ์ชัย
  530105030239

  ตอบลบ
 17. อาจารย์ครับ ส่งงานหมดเลยครับ
  530105030206
  http://www.blogger.com/posts.g?blogID=3596869985979837876

  ตอบลบ