จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

คณะกรรมการชมรมท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อชุมชน พ.ศ.2553

รายงานโดย
เกษม พุทธา

นางสาว จุราภรณ์ แท่นทอง (บริหาร)
นาย เกษม พุทธา (วิศวะ)
นางสาว ทิมาพร ชื่นสงวน (ศิลปศาสตร์)
นางสาว พัชรินทร์ ปะละสี (ศิลปศาสตร์)
นาย รัชกิจ วิทยานนท์ (ศิลปศาสตร์)
นางสาว อริศรา มูลแสดง (การบัญชี)
นางสาว สุปรียา พวงมาลี (การบัญชี)
นางสาว สุจิน ชุ่มเย็น (การบัญชี)
นางสาว สารีย์ นามะหึงษ์ (วิศวะ)