จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

คณะกรรมการชมรมท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อชมชน ๒๕๕๐-๒๕๕๑

ชมรมท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อชุมชน Community-Based Sustainable
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายฤชา ประมาคะตัง ประธาน
2 นายราเชนทร์ ชูเชิด รองประธานคนที่1
3 นายปิยะพัน บุณณะโยทัย รองประธานคนที่2
4 นายจิตรกร ทองย้อย เลขานุการ
5 นางสาวอัจราภรณ์ วงย์มณี ผู้ช่วยเลขานุการ
6 นางสาวพรเพ็ญ รัตนเพ็ชร เหรัญญิก
7 นางสาวสิทธิ มหานิยม ประชาสัมพันธ์
8 นางสาวพรพิมล พันธุ์วิหก ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
9 นางสาวพรทิพย์ เอื้ออารีย์ไพศาล ฝ่ายพัสดุ
10 นายไตรภพ โพธิ์สม ฝ่ายทะเบียน
11 นางสาวลักนา นิยมทอง ฝ่ายดำเนินการ
12 นางสาวชลนิกาน เทียนแก้ว ฝ่ายดำเนินการ
13 นายปัญญา แป้นแสง ฝ่ายศิลป์
14 นายภวัต เผือกประคอง ฝ่ายศิลป์

1 ความคิดเห็น:

 1. ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชมรม
  ชมรมท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อชุมชน Community-Based Sustainable Tourism Club
  คณะเทศโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
  ลำดับที่ ชื่อ-สกุลสมาชิก โทรศัพท์
  1 น.ส. จุฬารักษ์ อุ่นท้าว 081-6007487 ก้อย
  2 น.ส. นันท์นภัส เล้นสิ้น 087-7997720
  3 น.ส.ธนาพัฒน์ รุ่งศิริบูลย์ 089-6566999
  4 นาย พชร ดอกวง หนุ่ย 086-5551429
  5 น.ส. ดารุณี แขวงเสรียด 083-7905272 ดี้
  6 น.ส.สุพรรษา ประมาย 087-7133225 เปรียว
  7 น.ส.พรรฐิภา รุ่งสีทอง 087-0339827 นิว
  8 น.ส. กาญจนา สุทธิชัยเมธ083-7905272 อ้อม
  9 น.ส. อิสราภรณ์ รุ่งเจริญ 084-8893235 แนน
  10 น.ส. นิตยา รัดสุวรรณ 084-2053329
  11 น.ส. ชุระวี คนหลัก 086-1420500
  12 น.ส. ธิดารัตน์ ทรัพย์เจริญ 089-5885016
  13 นาย ปราชญ์ญา บัวประเสริฐ 080-2828226 บอย
  14 นาย สุนศักดิ์ แซ่เตียง 087-5002300 แบงค์
  15 นาย เสกสิทธิ์ ชำนาญมะเริง 084-9174656 อ้อม
  16 น.ส. ชุติมา ยายี 085-5573051
  17 น.ส. ภัทรวดี ขาวน้อย 086-8053707
  18 น.ส. สายฝน โตสังข์ 084-5980329
  19 น.ส. มาศสุภา นินแรง 082-5098103
  20 น.ส. วรรณรวี วีรวรรณ 083-5388997
  21 น.ส. วีรยา เอนแพทย์ 087-1487270
  22 น.ส. อังคณา เคตุช 084-8575882
  23 น.ส. วรรณวิมล หยองอนุกูล 082-4823427
  24 น.ส. อัจจิมา โสอุดา 087-5888107
  25 น.ส. อุทุมพร ชูสำราญ 084-9943991 นิวส์
  26 น.ส. พรรณธิการ บุษวงศ์082-8117218 เอม
  27 น.ส. รัศมี ประกายจันทรา 087-9761027 นุ่น
  28 น.ส. ทิฆพร มังกรวงส์ 082-0855625 พิม
  29 น.ส. ณัฎฐกฤตา สุริยะรังสรรค์089-2678851 มิกซ์
  30 นาย วิศรุต โชติชานนท์ 081-9627265 เจี้ย
  31 นายทวีวัฒน์ หอมชื่น 083-7671169 เอ็กซ์

  ตอบลบ